Archives

รายงานผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2554

กศน.ตำบลบางกร่าง

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนนักศึกษาสายสามัญ  จำนวน  140 คน

      -ชาย       จำนวน   88  คน        

      -หญิง      จำนวน   52   คน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          – กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้  4  หมวดวิชา   ณ   ห้องประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ

   วันที่  14  พฤศจิกายน 2553   จำนวน   25   คน

          – กิจกรรมแคมป์วิชาการ 4 หมวดวิชา   ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

   วันที่   16   ธันวาคม 2553    จำนวน   15  คน

          – อบรมคุณธรรม-จริยธรรม   ณ   ห้องประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ

   วันที่  7-8  ธันวาคม  2553    จำนวน  15  คน

          – อบรมความรู้ชีวิตสดใสห่างไกลโรคเอดส์  ณ  ศูนย์ กศน.ตำบลบางกร่าง

    วันที่  29  พฤศจิกายน 2553  จำนวน   13   คน

          – อบรมความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ณ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พาณิชยการ

    วันที่  27  พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2554   จำนวน  5  คน

      – ชีวิตสดใสห่างไกลเอดส์  ณ  ห้องประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ

      วันที่  11  พฤษภาคม 2554   จำนวน    9     คน

Advertisements