Archives

เปิดร่างหลักเกณฑ์..ครูคืนถิ่น

หมายเหตุ –สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เตรียมเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบเพื่อใช้พิจารณาการย้ายในโครงการครูคืนถิ่น ขณะนี้ได้เปิดให้ข้าราชการครู ทั่วประเทศยื่นความจำนงขอย้ายตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม โดยในวันที่ 9 ธันวาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล “มติชน” เห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงเสนอรายละเอียดดังนี้

“การย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น”หมายถึงการย้ายเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง หรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรสหรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาของตนเอง

คุณสมบัติดังนี้ เป็นข้าราชการครูฯ สายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.ในสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่มิใช่ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง หรือมิใช่ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรส หรือมิใช่ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดาของตนเองติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หลักเกณฑ์การย้ายพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

1.ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่มิใช่ภูมิลำเนา

2.ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิหรือวิชาเอก ตามที่หน่วยงานการศึกษาต้องการ

3.ความอาวุโสตามหลักราชการ โดยให้คำนึงถึงสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ระยะทางระหว่างสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งอยู่กับสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่จะไปดำรงตำแหน่งผลการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย จรรยาบรรณ และเหตุผลความจำเป็น

4.สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ หรือไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด

วิธีการยื่นคำร้องให้ยื่นคำร้องตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ถึงสถานศึกษาระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคมและให้สถานศึกษาส่งคำร้องขอย้าย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในวันที่ 9 มกราคม 2555 และให้ สพท.นำข้อมูลการขอย้าย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หากเห็นชอบ ให้ สพท.ส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในวันที่ 17 มกราคม 2555 จากนั้นสพฐ.พิจารณาดำเนินการประมวลผลข้อมูลครูที่ขอย้าย อัตรากำลังของสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาทั้งต้นทางและปลายทางในภาพรวมของจังหวัดหรืออำเภอ พร้อมทั้งสังเคราะห์และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของจำนวนข้าราชการครูฯที่จะได้ย้ายไปตามโครงการครูคืนถิ่นเพื่อนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)

สำหรับส่วนราชการอื่นๆ ให้นำคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง หากเห็นชอบ ก็ให้ส่วนราชการนั้นๆ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอ ศธ.ต่อไป

Advertisements