ข้อมูลสารสนเทศ กศน.ตำบลบางกร่าง

จำนวนนักศึกษาสายสามัญ  จำนวน  140 คน

      -ชาย       จำนวน   88  คน

      -หญิง      จำนวน   52   คน

จำนวนนักศึกษาแยกตามประเภทครู

นางสาวจินตนา   สดมุ้ย       ครู กศน.ตำบลบางกร่าง

         นักศึกษาในความรับผิดชอบ  จำนวน  60  คน

                  ระดับ ม.ปลาย   จำนวน  60  คน

                  – ชาย     จำนวน     33   คน

                  – หญิง    จำนวน     27  คน

นางสาวนฤมล  ทิพยเดช     ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลบางกร่าง

         นักศึกษาในความรับผิดชอบ  จำนวน 40 คน

         ระดับ ม.ต้น    จำนวน  40  คน

                  – ชาย     จำนวน    26  คน

                  – หญิง    จำนวน     14  คน

         นางดวงฤทัย สิงห์สาย     ครูประจำกลุ่มตำบลบางกร่าง

         นักศึกษาในความรับผิดชอบ  จำนวน 40 คน

ระดับ ม.ต้น          จำนวน  40  คน

                  – ชาย     จำนวน     29  คน

                  – หญิง    จำนวน     11  คน

 

ตารางแสดงข้อมูลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2554

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

กศน.ตำบลบางกร่าง  ครูหัวหน้าตำบล    นางสาวจินตนา   สดมุ้ย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s