ข้อมูลสารสนเทศ กศน.ตำบลบางกร่าง

จำนวนนักศึกษาสายสามัญ  จำนวน  140 คน

      -ชาย       จำนวน   88  คน

      -หญิง      จำนวน   52   คน

จำนวนนักศึกษาแยกตามประเภทครู

นางสาวจินตนา   สดมุ้ย       ครู กศน.ตำบลบางกร่าง

         นักศึกษาในความรับผิดชอบ  จำนวน  60  คน

                  ระดับ ม.ปลาย   จำนวน  60  คน

                  – ชาย     จำนวน     33   คน

                  – หญิง    จำนวน     27  คน

นางสาวนฤมล  ทิพยเดช     ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลบางกร่าง

         นักศึกษาในความรับผิดชอบ  จำนวน 40 คน

         ระดับ ม.ต้น    จำนวน  40  คน

                  – ชาย     จำนวน    26  คน

                  – หญิง    จำนวน     14  คน

         นางดวงฤทัย สิงห์สาย     ครูประจำกลุ่มตำบลบางกร่าง

         นักศึกษาในความรับผิดชอบ  จำนวน 40 คน

ระดับ ม.ต้น          จำนวน  40  คน

                  – ชาย     จำนวน     29  คน

                  – หญิง    จำนวน     11  คน

 

ตารางแสดงข้อมูลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2554

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

กศน.ตำบลบางกร่าง  ครูหัวหน้าตำบล    นางสาวจินตนา   สดมุ้ย

Advertisements

รายงานผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2554

กศน.ตำบลบางกร่าง

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนนักศึกษาสายสามัญ  จำนวน  140 คน

      -ชาย       จำนวน   88  คน        

      -หญิง      จำนวน   52   คน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          – กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้  4  หมวดวิชา   ณ   ห้องประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ

   วันที่  14  พฤศจิกายน 2553   จำนวน   25   คน

          – กิจกรรมแคมป์วิชาการ 4 หมวดวิชา   ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

   วันที่   16   ธันวาคม 2553    จำนวน   15  คน

          – อบรมคุณธรรม-จริยธรรม   ณ   ห้องประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ

   วันที่  7-8  ธันวาคม  2553    จำนวน  15  คน

          – อบรมความรู้ชีวิตสดใสห่างไกลโรคเอดส์  ณ  ศูนย์ กศน.ตำบลบางกร่าง

    วันที่  29  พฤศจิกายน 2553  จำนวน   13   คน

          – อบรมความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ณ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พาณิชยการ

    วันที่  27  พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2554   จำนวน  5  คน

      – ชีวิตสดใสห่างไกลเอดส์  ณ  ห้องประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ

      วันที่  11  พฤษภาคม 2554   จำนวน    9     คน

เปิดร่างหลักเกณฑ์..ครูคืนถิ่น

หมายเหตุ –สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เตรียมเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบเพื่อใช้พิจารณาการย้ายในโครงการครูคืนถิ่น ขณะนี้ได้เปิดให้ข้าราชการครู ทั่วประเทศยื่นความจำนงขอย้ายตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม โดยในวันที่ 9 ธันวาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล “มติชน” เห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงเสนอรายละเอียดดังนี้

“การย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น”หมายถึงการย้ายเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง หรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรสหรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาของตนเอง

คุณสมบัติดังนี้ เป็นข้าราชการครูฯ สายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.ในสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่มิใช่ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง หรือมิใช่ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรส หรือมิใช่ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดาของตนเองติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หลักเกณฑ์การย้ายพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

1.ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่มิใช่ภูมิลำเนา

2.ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิหรือวิชาเอก ตามที่หน่วยงานการศึกษาต้องการ

3.ความอาวุโสตามหลักราชการ โดยให้คำนึงถึงสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ระยะทางระหว่างสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งอยู่กับสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่จะไปดำรงตำแหน่งผลการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย จรรยาบรรณ และเหตุผลความจำเป็น

4.สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ หรือไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด

วิธีการยื่นคำร้องให้ยื่นคำร้องตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ถึงสถานศึกษาระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคมและให้สถานศึกษาส่งคำร้องขอย้าย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในวันที่ 9 มกราคม 2555 และให้ สพท.นำข้อมูลการขอย้าย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หากเห็นชอบ ให้ สพท.ส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในวันที่ 17 มกราคม 2555 จากนั้นสพฐ.พิจารณาดำเนินการประมวลผลข้อมูลครูที่ขอย้าย อัตรากำลังของสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาทั้งต้นทางและปลายทางในภาพรวมของจังหวัดหรืออำเภอ พร้อมทั้งสังเคราะห์และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของจำนวนข้าราชการครูฯที่จะได้ย้ายไปตามโครงการครูคืนถิ่นเพื่อนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)

สำหรับส่วนราชการอื่นๆ ให้นำคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง หากเห็นชอบ ก็ให้ส่วนราชการนั้นๆ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอ ศธ.ต่อไป